menu

خرید و فروش تتر

جزئیات تتر

قیمت تتر
1 $
رتبه در بازار
5
حجم کل
69,320,000,000 $
حجم معاملات روزانه
85,012,200,000 $
مقدار کل
71,382,497,034 تتر
USDT
کوین مورد نظر را انتخاب کنید:
{{ side == 'BUY' ? 'میگیرید' : 'میدهید' }}
{{ selectedAsset.name_fa + ' (' + selectedAsset.symbol + ')' }}
{{ side == 'SELL' ? 'میگیرید' : 'میدهید' }}
تومان